Laden...

Beroepsprocedure belastingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Belastingen > Beroepsprocedure belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete? En heeft de overheidsorganisatie uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de belastingrechter van de rechtbank. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

Beroepsprocedure belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete? En is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Gaat u in beroep bij de rechter, dan moet u bij de overheidsorganisatie een verzoek om uitstel van betaling van uw belastingaanslag indienen.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden. 
 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de bestuursrechter. 
 • Hieronder ziet u de stappen om zelf een procedure te beginnen.


 De beroepsprocedure voor belastingzaken bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Bent u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst over een rijksbelastingzaak? Of met de beslissing van de gemeente, de provincie of het waterschap over een lokale belasting? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U bent de eiser. Uw belastingzaak kan bijvoorbeeld gaan over inkomstenbelasting, waardering onroerende zaken (WOZ), btw-aangifte, vermogensbelasting of wegenbelasting.

  Stuur uw beroepschrift naar de rechtbank. Dat kan digitaal via Mijn Rechtspraak. Of per post. Stuur het beroepschrift binnen 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap.

  Beroepschrift digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift en de mee te sturen documenten (zie onder) digitaal indienen via Mijn Rechtspraak. Alle communicatie met de rechtbank gaat dan digitaal. In Mijn Rechtspraak kunt u ook stap voor stap uw beroepschrift maken en direct digitaal versturen. Of u uploadt uw eigen beroepschrift als pdf.

  Wilt u als gemachtigde namens uw cliënt beroep indienen? Of namens uw besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of organisatie zoals een stichting of vereniging?

  Beroepschrift per post indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit per post indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat (bijvoorbeeld naar aanleiding van een belastingaanslag op inkomstenbelasting of vermogensbelasting)
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing (bijvoorbeeld een verkeerde btw-berekening)
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Voeg de datum toe en onderteken het beroepschrift.

  Versturen of afgeven

  Stuur het beroepschrift en onderstaande documenten naar de rechtbank die vermeld staat in de beslissing op uw bezwaar. U kunt het ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

   

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • een kopie van het advies van de bezwaarcommissie, als deze bij uw bezwaar betrokken was
  • als u deze heeft: documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen
  • een schriftelijke machtiging, als u gebruik maakt van een gemachtigde

  Extra documenten organisatie (onderneming, stichting of vereniging)

  Wilt u als organisatie in beroep gaan? Stuurt u dan ook mee:

  • een uittreksel uit het handelsregister (en als er bovenliggende rechtspersonen zijn, voegt u ook hiervan de uittreksels toe). Uit deze uittreksels moet blijken wie als (uiteindelijk) bevoegd bestuurder het recht heeft (gerechtigd is) om beroep in te stellen. Een uittreksel mag niet ouder dan één jaar zijn.
  • een kopie van de statuten
  • een uittreksel van de holding (niet ouder dan één jaar).

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap) dat u een beroepsprocedure bent gestart. 

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het procesreglement bestuursrecht rechtbanken (officielebekendmakingen.nl).


 • De overheidsorganisatie (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap) die uw bezwaar heeft afgewezen is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan deze overheidsorganisatie om een verweerschrift te schrijven en om alle documenten van de belastingzaak (belastingaangifte, btw-aangifte, wegenbelasting, etc.) op te sturen. 

  Heeft u het beroepschrift digitaal ingediend? U krijgt dan per e-mail bericht als u de documenten van de overheidsorganisatie in Mijn Rechtspraak kunt bekijken en downloaden.

  Heeft u het beroepschrift per post gestuurd? Dan krijgt u per post kopieën van de documenten die de overheidsorganisatie heeft ingediend.


 • U kunt aanvullende documenten indienen, bijvoorbeeld een reactie op het verweerschrift van de overheidsorganisatie. Dat doet u via Mijn Rechtspraak als u het beroepschrift digitaal heeft ingediend. Anders stuurt u uw reactie of andere documenten per post naar de rechtbank.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen. Zo hebben de rechter en de overheidsorganisatie voldoende tijd om de documenten te lezen. Als documenten later dan 10 dagen voor de zitting worden ingediend, kan de rechter besluiten die niet toe te laten als dat nadelig is voor de tegenpartij.


 • De rechter behandelt uw beroepszaak over het algemeen op een zitting.

  Behandeling zonder zitting

  Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de documenten zo duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling op een zitting geen toegevoegde waarde heeft én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen. De rechter doet na de toestemming van partijen zonder zitting uitspraak. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan (lees hieronder verder bij stap 6).
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling. Bijvoorbeeld omdat:
   • de belastingrechter niet de juiste rechter is om een zaak te behandelen (de belastingrechter is ‘kennelijk onbevoegd’)
   • de rechtsvraag, documenten of jurisprudentie zo overduidelijk zijn, dat verdere mondelinge behandeling niet nodig is (dit heet kennelijk gegrond of ongegrond)
   • het beroepschrift te laat is ingediend (het beroepschrift is ‘kennelijk niet-ontvankelijk’)

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet  (lees hieronder verder bij stap 6).

  Behandeling met zitting

  U en de overheidsorganisatie ontvangen een uitnodiging voor de zitting. Hierin staat wanneer (datum) en waar (locatie) de mondelinge behandeling plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de overheidsorganisatie (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap).

  Openbaarheid belastingzaken
  1. Niet openbaar
   Belastingzaken zijn niet openbaar. Er mag geen publiek tijdens de zitting aanwezig zijn.
  2. Fiscale boete: wel openbaar
   De behandeling van een fiscale boete is wel openbaar. Is de boete onderdeel van een bredere belastingzaak? Dan is alleen het gedeelte van de behandeling van de boete openbaar.
  Getuigen en deskundigen 

  Als u een getuige of deskundige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en de overheidsorganisatie. De rechter is niet verplicht de door u meegebrachte getuige(n) of deskundige(n) te horen.

  De mondelinge behandeling

  De rechter leidt de mondelinge behandeling. Hij stelt vragen en bespreekt de punten waarover de partijen het niet eens zijn. Als beide partijen ervoor open staan, kan het zijn dat zij samen alsnog tot een oplossing kunnen komen:

  Schikken

  De mogelijkheid bestaat dat beide partijen er alsnog op de zitting samen uitkomen. De schikking is een bindende afspraak. Dit betekent dat de partijen de afspraken moeten nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Hierbij proberen partijen buiten de rechtspraak om, met hulp van een externe bemiddelaar, er samen uit te komen.

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation naast rechtspraak zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

  Uitspraak van de rechter

  Staan de partijen niet open voor een onderlinge oplossing? Of leent het conflict zich hier niet voor? Dan kunnen de partijen hun standpunten verder toelichten en vragen van de rechter beantwoorden. Belastingrechters proberen over het algemeen om zelf de beslissing te nemen. In een enkel geval kan het voorkomen dat een tussenuitspraak wordt gedaan.


 • De rechter kan mondeling of schriftelijk uitspraak doen:

  • Mondeling - aan het eind van de zitting
  • Schriftelijk per post - binnen 6 weken na de zitting. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten.
  • Schriftelijk als partijen hebben afgezien van een behandeling op een zitting.

  Als u via Mijn Rechtspraak procedeert, krijgt u bericht dat de uitspraak in het webportaal staat. U krijgt de uitspraak per post als u niet digitaal procedeert. Heeft u een advocaat of belastingadviseur ingeschakeld, dan ontvangt deze bericht over de uitspraak.

  De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit betekent meestal dat de belastingaanslag of boete omlaag gaat,

  De rechter kan:

  • de overheidsorganisatie de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen aan de hand van zijn aanwijzingen. En dan een nieuw besluit te nemen. Mocht u het met dit nieuwe besluit niet eens zijn, dan kunt u hiertegen opnieuw bezwaar indienen en vervolgens eventueel beroep.
  • bepalen dat zijn uitspraak in de plaats komt van het besluit. Dit betekent dat er nieuwe rechtsgevolgen kunnen ontstaan.
  • bepalen dat het besluit inhoudelijk niet in stand blijft (wordt vernietigd), maar de rechtsgevolgen van het besluit wel in stand kunnen blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De belastingaanslag of boete blijven hetzelfde. De rechter kan de aanslag of boete niet verhogen.

  Niet eens met uitspraak van rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in verzet of in hoger beroep gaan.


 • In verzet gaan – na vereenvoudigde behandeling zonder zitting

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

  Oneens met uitspraak op verzet

  Als u het niet eens bent met de uitspraak op verzet van de rechtbank kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dien het beroep in cassatie binnen 6 weken na de uitspraak op verzet in.

  In hoger beroep gaan

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij het gerechtshof dat in de uitspraak vermeld staat. Een hogere rechter beoordeelt dan uw belastingzaak opnieuw. U moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Ook de overheidsorganisatie kan in hoger beroep gaan. Hoger beroep kan volledig digitaal via Mijn Rechtspraak of per post.

Komt u door de beslissing van de overheidsorganisatie direct in de financiële problemen? Of dreigt er een andere voor u onhoudbare situatie te ontstaan? U kunt de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure belastingen duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact