Laden...

Beroepsprocedure belastingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Belastingen > Beroepsprocedure belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete en is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan (overheidsinstantie) ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure belastingen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete en is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het bezwaarschrift (bijvoorbeeld over de belastingaanslag van uw belastingaangifte) kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 

 De beroepsprocedure voor belastingzaken bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure voor belastingzaken (bijvoorbeeld naar aanleiding van inkomstenbelasting, waardering onroerende zaken (WOZ), btw-aangifte, vermogensbelasting of wegenbelasting) te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

   

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat (bijvoorbeeld naar aanleiding van een belastingaanslag op inkomstenbelasting of vermogensbelasting)
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing (bijvoorbeeld een verkeerde btw-berekening)
  • wat de beslissing volgens u moet zijn


  Dateer en onderteken het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar.
  Adressen rechtbanken


  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap) dat u een beroepsprocedure bent gestart. 

 • Het bestuursorgaan (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap) dat uw bezwaar heeft afgewezen is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan dit bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de belastingzaak (belastingaangifte, btw-aangifte, wegenbelasting, etc.) op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die het bestuursorgaan (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap) heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan.
  Digitaal aanvullende stukken indienen

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en het bestuursorgaan voldoende tijd om de stukken te lezen.

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling


  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)


  Uitnodiging

  U en het bestuursorgaan ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap).

  Openbaarheid belastingzaken

  Niet openbaar

  Belastingzaken zijn niet openbaar. Er mag geen publiek tijdens de zitting aanwezig zijn.

  Fiscale boete: wel openbaar

  De behandeling van de fiscale boete is in beginsel wel openbaar. Ook als dit onderdeel is van een bredere belastingzaak.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.
  Meer over getuigen

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of belastingadviseur heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit betekent dat de belastingaanslag of boete omlaag gaat.

  De rechter kan het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Hij kan eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven of zelf een nieuw besluit nemen.

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven


  Soms wordt het besluit van de gemeente vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de gemeente geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De belastingaanslag of boete blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij het gerechtshof dat in de uitspraak vermeld staat.

  Uitkomst nieuw besluit

  U bent het niet eens met de nieuwe belastingaanslag of boete? U kunt opnieuw een beroepsprocedure belastingen starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

  Uitspraak op verzet

  Als u het niet eens bent met de uitspraak op verzet van de rechtbank kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het beroep in cassatie dient u binnen 6 weken na de uitspraak op verzet in te dienen.
   
 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap.

  U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij het Team Belastingrecht van het gerechtshof dat in de uitspraak vermeld staat. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak.

  Komt u door de uitspraak van de rechter direct in de problemen? U kunt de voorzieningenrechter van het gerechtshof vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

   

  Digitaal indienen

  U kunt uw hogerberoepschrift digitaal indienen bij het gerechtshof met het hogerberoepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Hogerberoepschriftformulier

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in hoger beroep komt
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar het gerechtshof. Het adres staat in de uitspraak die u of uw advocaat of gemachtigde heeft ontvangen.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor het gerechtshof mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • de uitspraak van de rechtbank waartegen u in hoger beroep komt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Verweerschrift indienen

  Als het bestuursorgaan hoger beroep heeft ingesteld, stuurt het gerechtshof u daarvan een afschrift. Ook krijgt u een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen. Dit kan digitaal.   
  Digitaal verweerschrift indienen  

  Aanvullende stukken indienen

  Het gerechtshof stuurt kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen.   
  Digitaal aanvullende stukken indienen   


  Zitting

  In principe is er altijd een zitting. Het streven is om uiterlijk 3 maanden na het indienen van het hoger beroep een zitting te houden. Net als bij de rechtbank is de zitting van belastingzaken niet openbaar. Met uitzondering van de behandeling van een fiscale boete.

  Uitspraak gerechtshof

  Het gerechtshof doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft het gerechtshof meer tijd nodig, dan hoort u dat tijdig. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of belastingadviseur heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Cassatie

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. U doet dan een verzoek aan de Hoge Raad om de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over, maar toetst of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast.
  Meer over cassatie

  Vereenvoudigde behandeling

  Het gerechtshof kan beslissen een zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond). Of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (niet-ontvankelijk).

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar het gerechtshof te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt het gerechtshof positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

  Uitspraak op verzet

  Als u het niet eens bent met de uitspraak op verzet van het gerechtshof kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het beroep in cassatie dient u binnen 6 weken na de uitspraak op verzet in te dienen.

Komt u door de beslissing van het bestuursorgaan direct in de financiële problemen? Of dreigt er een andere voor u onhoudbare situatie te ontstaan? U kunt de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure belastingen duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een belastingzaak beginnen?

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag of boete en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter.

Ik ben een rechtszaak gestart, moet ik de belastingaanslag betalen?

Zodra u een beroepschrift bij de rechtbank heeft ingediend, kunt u een verzoek om uitstel van betaling indienen.

Kan de rechter mij ongelijk geven en de belastingaanslag verhogen?

De rechter kan u in het ongelijk stellen. De hoogte van de belastingaanslag of boete blijft dan hetzelfde.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.