Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Limburg > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Limburg een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen bij de centrale balie van de locaties Maastricht en Roermond. Na betaling wordt de per post verzonden. De akte kan op verzoek worden opgehaald.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Limburg. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij de Centrale Balie. Dit moet schriftelijk en kan per post of Veilig Mailen. Voor deponeren betaalt u griffierecht (kijk bij 'Aktes'). Aan het opvragen van algemene voorwaarden zijn geen kosten verbonden.  

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Limburg als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  Wanneer u als notaris een afschrift van de huwelijkse voorwaarden opvraagt, moet de aanvraag voorzien zijn van het originele briefhoofd/huisstijl van het notariskantoor.

  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of Veilig Mailen) opvragen bij de centrale balie van de locaties Maastricht en Roermond van de rechtbank Limburg. Het afschrift wordt binnen 2 weken verzonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het einde van de beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kan bij de griffier van onze rechtbank – als daar de zaak voor het laatst aanhangig was - een 'verklaring van non-appèl' worden gevraagd. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren of van een apostille laten voorzien, kunt u dat aanvragen bij de centrale balie van de locaties Maastricht en Roermond:

  Persoonlijk

  Neem het originele document mee. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het document, een machtiging is niet nodig. De kosten kunt u contant betalen of pinnen. Meer over de kosten

  Bij een apostille krijgt u het document gelijk mee. Bij een legalisatie kan het voorkomen dat u het document binnen een paar dagen krijgt toegezonden.  

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • voor welk land de stukken zijn
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans)

  Stuur de brief met het originele document t.a.v. de centrale balie.

  Zodra de rechtbank Limburg het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen een aantal werkdagen toegezonden.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Limburg aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  U kunt een verklaring non-faillissement schriftelijk (per post of Veilig Mailen) aanvragen bij het Team Toezicht/Insolventies.

  Aanvraag organisatie

  Voeg bij de aanvraag voor een organisatie een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Bij de aanvraag voor een persoon voegt u een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente bij. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.

  Stuur de aanvraag t.a.v. Team Toezicht/Insolventies

  Zodra de rechtbank Limburg het originele document heeft en de betaling heeft ontvangen, wordt de verklaring non-faillissement opgemaakt en toegezonden. 

 • ​Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

  U dient de volgende gegevens te vermelden: de naam van de minderjarige, de geboortedatum en de geboorteplaats.
  Voor dit uittreksel worden door de rechtbank geen kosten in rekening gebracht.

  Adresgegevens rechtbank Limburg

  • Rechtbank Limburg, Informatiebalie locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht
  • Rechtbank Limburg, Informatiebalie, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond

   

  Zie voor een rechtbank bij u in de buurt de pagina 'Rechtbanken'.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Limburg, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Limburg.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Limburg voor meer informatie.

 • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking kunt u opvragen bij de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken. Let op: dit kan uitsluitend per brief en niet via e-mail. 

  Uw aanvraag moet voorzien zijn van uw handtekening. Indien u een beschikking opvraagt namens een partij, moet de partij de aanvraag meeondertekenen.

  Adresgegevens als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Limburg (voorheen rechtbanken Maastricht en Roermond):

  • Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Team Familie- en Jeugdrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht
  • Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Team Familie- en Jeugdrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond

  Is uw echtscheiding niet uitgesproken bij de rechtbank Limburg, maar bij een andere rechtbank, dan kunt u via de pagina Rechtbanken zoeken.

  Voor het verwerken van uw verzoek hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • achternaam, voorletters en geboortedata van de partners
  • datum of, indien geen exacte datum bekend, jaar van echtscheiding
  • uw eigen adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • reden van aanvraag
  • indien bekend zaaknummer
  • aangeven of grosse of reproductie nodig is
 • ​Een verklaring uit het huwelijksgoederenregister kunt u schriftelijk aanvragen bij de informatiebalies van de rechtbank Limburg, locaties Maastricht en Roermond.

  Bij deze schriftelijke aanvraag dient u een kopie van het trouwboekje met de namen van partijen, de huwelijksdatum en de huwelijksplaats mee te sturen. Vermeld voor de retournering van de kopie van het trouwboekje met stempelverklaring duidelijk uw naam en adresgegevens.

  De verklaring kan alleen afgegeven worden voor huwelijken die binnen de provincie Limburg zijn voltrokken.

  Voor deze verklaring worden door de rechtbank geen kosten in rekening gebracht.

  Adresgegevens informatiebalies Maastricht en Roermond:

  • rechtbank Limburg, Informatiebalie locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht
  • rechtbank Limburg, Informatiebalie locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond
 • De afwikkeling van een erfenis is meestal in handen van 1 of meer erfgenamen, een door de erfgenamen ingeschakelde notaris, een executeur of een door de rechtbank benoemde vereffenaar. U krijgt te maken met de rechtbank in de volgende 3 gevallen:

  • als u de erfenis wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden
  • als u een zaak wilt starten omdat u het niet eens bent met de verdeling van de erfenis
  • als u het niet eens bent met een besluit van de Belastingdienst over een erfenis of schenking


  Lees meer over een erfenis aanvaarden of verwerpen.

  Voor vragen over het aanvaarden of verwerpen van erfenissen kunt u bij de rechtbank Limburg terecht bij de centrale balies van Maastricht en Roermond. Voor alle andere vragen over erfenissen kunt u terecht bij de griffie van team burgerlijk recht (kantonzaken).

 • Ja, dat kan. U kunt het vakje aanvragen (en opzeggen) door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Het e-mailadres is secretariaat@advocatenorde-limburg.nl.

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

 Meewerking aan onderzoek

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Limburg kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Limburg. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

   

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Limburg kunt u contact opnemen.