Laden...

Kantonrechter binnen het strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksStrafrecht > Procedures > Kantonrechter binnen het strafrecht

Ook binnen het civiele recht is de kantonrechter actief. Lees meer over de kantonrechter in het algemeen.

Beroepsprocedure verkeersboetes

Bent u het niet eens met de administratieve boete (Mulderbeschikking), heeft u bezwaar aangetekend en is dit door de officier van justitie afgewezen? U kunt hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter.

Strafprocedure misdrijf stroperij en overtredingen

De kantonrechter behandelt het misdrijf stroperij en overtredingen. Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals te hard rijden, wildplassen en vandalisme.

Wat is een strafrechtelijke procedure?

Een strafrechtelijke procedure is een procedure waarin u door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd wordt voor een strafbaar feit. De rechter beoordeelt of u het strafbare feit heeft begaan en of u een straf opgelegd moet krijgen. U kunt u laten bijstaan door een advocaat.

  De strafrechtelijke procedure bij de kantonrechter bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, heeft u eerst met de politie en het OM te maken. Zij doen onderzoek naar het gepleegde feit en u als verdachte. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites van de politie (politie.nl) en het OM (om.nl).

  Op deze pagina staat de procedure bij de kantonrechter beschreven vanaf het moment dat u een dagvaarding heeft ontvangen.

 • De officier van justitie beslist of en wanneer uw zaak voor de rechter komt. Als dat het geval is, ontvangt u van het OM een dagvaarding of oproeping. U ontvangt deze op het adres waar u staat ingeschreven of verblijft (bijvoorbeeld thuis, op het politiebureau of in het huis van bewaring). Dit heet de betekening van de dagvaarding. Degene die de dagvaarding in ontvangst neemt, tekent daarvoor.

  Inhoud dagvaarding

  Strafbaar feit en zitting

  In de dagvaarding wordt in juridische bewoordingen beschreven voor welk strafbaar feit de officier van justitie u vervolgt. In de dagvaarding staat ook waar en wanneer uw zaak door de kantonrechter op een zitting wordt behandeld.

  Getuigen, slachtoffers en rechten

  Eventuele getuigen worden genoemd in de dagvaarding. Ook wordt vermeld of een slachtoffer een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend. Op de achterkant van de dagvaarding staat informatie over de rechten waarvan u gebruik kunt maken, zoals het recht op rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl).

  Op iedere dagvaarding staat een parketnummer en/of zaaknummer genoemd. Vermeld dit nummer bij elk contact met de rechtbank.

  Inzage in uw dossier

  Als verdachte heeft u recht op inzage in uw dossier. U kunt het dossier inzien bij de griffie van de rechtbank. U mag ook kopieën maken of kunt deze opgestuurd krijgen. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, heeft hij ook recht op inzage en kan hij ook de kopieën op zijn verzoek opgestuurd krijgen.

  Uitstel zitting aanvragen

  Als u niet aanwezig kunt zijn op de zitting, kunt u of uw advocaat om uitstel vragen bij de griffie van de rechtbank. U moet hier wel een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld ziekte. Vraag dit zo snel mogelijk aan.

  Protocol

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben met elkaar een aanhoudingenprotocol ontwikkeld. Daarin wordt beschreven waarmee de rechter rekening houdt als u een verzoek om uitstel van de zitting doet.
  Landelijke aanhoudingenprotocol

  Wel/geen uitstel

  De rechter beslist in principe pas tijdens de zitting zelf over het uitstel. Soms beslist hij hier al eerder over. U of uw advocaat ontvangt in dat geval bericht. U kunt ook zelf informeren bij de griffie van de rechtbank. De rechter is niet verplicht om de zitting uit te stellen. Hij kan uw zaak ook behandelen zonder dat u er bent.

   Adressen rechtbanken

 • Bij een strafprocedure is er altijd een zitting.

  Voor aanvang van de zitting

  Op de dag van de zitting meldt u zich bij de (centrale) balie van de rechtbank. Een medewerker vertelt u waar u op de gang kunt wachten tot uw zaak begint. Als uw zaak aan de beurt is, roept de bode uw naam en zaak. Iedereen gaat naar binnen en neemt plaats.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Komt u niet, dan kunt u de verdediging aan uw advocaat overlaten. Hiervoor moet u uw advocaat machtigen.

  Verstek

  Als u niet verschijnt, niet reageert op de dagvaarding en ook niet uw advocaat machtigt, kan de rechter uw zaak bij verstek (buiten uw aanwezigheid) behandelen. U kunt wel een brief schrijven om uw mening aan de kantonrechter te laten weten. De kantonrechter kan u alsnog verplichten om te verschijnen.

  Getuigen en deskundigen

  De kantonrechter kan getuigen en deskundigen horen tijdens de zaak.

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt of als u doof of slechthorend bent, kan er door de officier van justitie of de rechter een tolk geregeld worden die u kosteloos bijstaat. U of uw advocaat moet dit bij voorkeur ruim voor de zittingsdatum aangeven.

  Slachtoffer en benadeelde partij

  Als het slachtoffer heeft aangegeven daar prijs op te stellen, wordt hij/zij geïnformeerd over de zittingsdatum. Ook mag het slachtoffer de zitting bijwonen.

  Schadevergoeding

  Als een slachtoffer schade heeft geleden kan hij/zij een schadevergoeding vragen. Op de zitting kan het slachtoffer dat verzoek toelichten. Mogelijk beslist de rechter dat u die schadevergoeding (deels) moet betalen.
  Meer informatie voor slachtoffer


  Zitting bijwonen

  Openbaar

  De zitting bij de kantonrechter is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting bij mag wonen. Soms vindt de zitting achter gesloten deuren plaats. Dit heeft meestal te maken met kwetsbaarheid en privacy. De uitspraak is altijd in het openbaar, ook als de behandeling plaatsvond achter gesloten deuren.
  Zitting bijwonen


  Inhoudelijke behandeling

  Nadat de rechter heeft vastgesteld dat alle vormen in het vooronderzoek goed zijn nageleefd en hij de zaak mag behandelen, zal hij 4 vragen moeten beantwoorden:

  Is het 'wettig en overtuigend' bewezen dat u het feit gepleegd heeft?

  Deze vraag beantwoordt de rechter aan de hand van:

  • wettige bewijsmiddelen
   zoals de aangifte, getuigenverklaringen, deskundigenverklaringen en beeldmateriaal dat de rechter zelf heeft gezien.
  • zijn eigen overtuiging
   de rechter moet op grond van de bewijsmiddelen ervan overtuigd zijn dat u het feit heeft begaan. Is de rechter hiervan niet overtuigd, dan wordt u vrijgesproken.

  Is het feit strafbaar?

  Als het feit bewezen is, zal de kantonrechter moeten nagaan of het ook strafbaar is. Alle strafbare feiten zijn vastgelegd in de wet. Alleen als de hele omschrijving van het strafbare feit in de aanklacht (tenlastelegging) is overgenomen, is er sprake van een strafbaar feit. In bijzondere omstandigheden kan het begrijpelijk zijn dat u zich niet strikt aan de wet heeft gehouden. Het feit is dan niet strafbaar.

  Bent u strafbaar?

  U bent geen strafbare dader als het plegen van de daad u niet is aan te rekenen. Misschien kon u er niets aan doen dat u gehandeld heeft zoals u handelde. In bijzondere omstandigheden kan het begrijpelijk zijn dat u zich niet strikt aan de wet heeft gehouden. U bent dan niet strafbaar.

  Welke straf krijgt u opgelegd?

  Als de rechter heeft vastgesteld dat u het strafbare feit heeft begaan en daarvoor strafbaar bent, zal hij bepalen of u een straf en/of maatregel krijgt opgelegd.


  Verloop zitting

  De inhoudelijke behandeling verloopt als volgt:

  1. De bode roept uw naam en zaak, iedereen neemt plaats in de zittingszaal.
  2. De rechter controleert de persoonsgegevens en geeft een korte uitleg over uw rechten tijdens de zitting, zoals het recht om niet te antwoorden op vragen die worden gesteld.
  3. De officier van justitie leest de tenlastelegging. Hierin staat waarvan u wordt verdacht.
  4. Onderzoek door de rechter (vragen aan u als verdachte, horen van getuigen/deskundigen en behandelen van de stukken).
  5. Behandeling van een eventuele vordering voor een schadevergoeding van een benadeelde partij (slachtoffer). De benadeelde mag ook een mondelinge toelichting geven.
  6. Behandeling van persoonlijke omstandigheden van u als verdachte.
  7. De officier van justitie geeft zijn standpunt over uw zaak (requisitoir) en zegt welke straf hij eist.
  8. Daarna houdt uw advocaat of u zelf een pleidooi. Dit is uw verdediging.
  9. De officier van justitie mag ingaan op het pleidooi.
  10. U of uw advocaat mag reageren op wat de officier heeft gezegd. U mag als verdachte zelf geen vragen stellen aan de officier van justitie. Wel mag u het aangeven als iets niet duidelijk is.
  11. Als verdachte krijgt u het laatste woord.
  12. Na het laatste woord sluit de rechter het onderzoek af. De rechter geeft aan wanneer de uitspraak zal worden gedaan.

   

   

 • De kantonrechter doet meestal direct mondeling uitspraak. Een aantekening van het mondeling vonnis wordt op verzoek naar u opgestuurd. 

  De kantonrechter kan u onder meer:

  • vrijspreken
  • een straf of maatregel opleggen (zoals een boete, vrijheidsstraf, taakstraf, een schadevergoedingsmaatregel of een ontzegging van de rijbevoegdheid)
  • ontslaan van alle rechtsvervolging

  Ontslaan van alle rechtsvervolging

  Dit betekent dat u niet veroordeeld kunt worden, hoewel het strafbare feit wel bewezen is. U heeft bijvoorbeeld gehandeld uit zelfverdediging of er is een andere bijzondere omstandigheid waardoor u niet strafbaar bent voor wat u heeft gedaan.

  Niet eens met uitspraak kantonrechter?

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter, kunt u alleen in hoger beroep bij het gerechtshof wanneer u bent veroordeeld tot een geldboete hoger dan 50 euro of een andere straf of maatregel. Heeft de kantonrechter bij het vonnis 2 of meer geldboetes voor overtredingen opgelegd? Dan moet het totaalbedrag hiervan hoger dan 50 euro zijn.

 • Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? U kunt alleen in hoger beroep bij het gerechtshof als u bent veroordeeld tot een geldboete hoger dan 50 euro of een andere straf of maatregel. Heeft de kantonrechter bij het vonnis 2 of meer geldboetes voor overtredingen opgelegd? Dan moet het totaalbedrag hiervan hoger dan 50 euro zijn.

  Daarnaast is hoger beroep soms ook mogelijk als de strafzaak behandeld is zonder dat de verdachte daarvan op de hoogte was.
  De officier van justitie kan ook in hoger beroep gaan.

  Het hoger beroep moet in principe binnen 2 weken nadat de uitspraak is gedaan, worden ingediend bij de griffie van de rechtbank. Bent u te laat met het instellen van hoger beroep dan kan het zijn dat het gerechtshof uw zaak in hoger beroep niet in behandeling neemt.

  Grievenformulier

  Als u in hoger beroep gaat, is het van belang dat u aangeeft wat daarvan de reden is. U kunt de reden van het hoger beroep toelichten op het zogenaamde grievenformulier (pdf, 628,6 KB).
  Hoger beroep strafzaak

   

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.