Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Veelgestelde vragen Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de Rechtbank Den Haag een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt de aanvraag schriftelijk indienen:

  Persoonlijk

  U kunt het verzoek afgeven bij de locatie Den Haag, Centrale balie, Algemene Zaken. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

  Per post:

  Rechtbank Den Haag
  Team administratie civiel – algemene zaken
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Per e-mail

  Veilig mailcontact met Algemene Zaken Civiel (zivver.com)

  Als u de aanvraag via de mail indient, hoeft u deze niet per post na te sturen, dit ter voorkoming van dubbele inboeking en dubbele griffierechtberekening.

  Als u de aanvraag indient nadat de wettelijke termijn voor verzet is verstreken, ontvangt u de akte non-verzet binnen 2 weken nadat de aanvraag is ingediend. Dient u het (ruim) voor het verstrijken in, dan wordt de verklaring afgegeven op de dag dat dit wettelijk mag. 

 • Bij rechtbank Den Haag kan dit hier.
  Lees meer over akte non-failliet.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Den Haag als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Den Haag. Vanaf 1 januari 1996 zijn de voorwaarden digitaal geregistreerd en kunt u deze online opvragen. Zijn de voorwaarden geregistreerd vóór 1 januari 1996? Dan moet u deze opvragen door een brief te sturen aan de griffie van team Familie of door een mail te sturen aan: huwelijksgoederenregister.rb.den.haag@rechtspraak.nl

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift schriftelijk (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) of via e-mail opvragen via Veilig mailcontact met Administratie Familierecht (zivver.com)

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan met een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een apostille wilt op een document of dit wilt laten legaliseren, kunt u dat schriftelijk aanvragen met dit formulier (pdf, 608,8 KB). U kunt het ingevulde formulier per post sturen of langsbrengen. Het formulier via e-mail toesturen, is niet mogelijk.

  If you would like to ask for an apostille or legalisation in writing, provide the following information through this form (pdf, 808,6 KB). You can send or drop off the completed form by post. Sending the form by e-mail is not possible.

  Per post

  Rechtbank Den Haag
  Centrale Balie
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Zodra de rechtbank Den Haag het originele document heeft ontvangen, stuurt de rechtbank u de apostille of legalisatie binnen 2 of 3 werkdagen toe. U ontvangt hiervoor een nota of de betaling gaat rekening-courant.

  Persoonlijk

  U kunt ook langskomen met het originele document bij de Centrale Balie op de 1e etage. U kunt contant of met pin betalen. U krijgt de apostille of legalisatie direct mee.

  U kunt vragen stellen over apostilles en legalisaties via het e-mailadres: informatiebalie.dhg@rechtspraak.nl. Let op: Aanvragen kunt u niet indienen per e-mail.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Den Haag, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Den Haag.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Den Haag voor meer informatie.

 • U kunt het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen met het formulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige (pdf, 279 KB). Op het formulier vindt u een uitvoerige toelichting, waarin u onder meer kunt lezen wat u bij het formulier moet voegen of mee dient te nemen als u het verzoek persoonlijk inlevert.
  U kunt het verzoek opsturen of persoonlijk indienen bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind is geboren. Is dit het arrondissement Den Haag dan kunt u het opsturen naar team Familie.

  U kunt het verzoek ook persoonlijk inleveren bij de Centrale Balie.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen de griffie van team Familie.

 • Bij de Raad voor Onroerende Zaken (roz.nl) (ROZ), kunt u algemene bepalingen downloaden. U kunt ook een kopie hiervan opvragen bij de rechtbank Den Haag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  Van de oudere algemene bepalingen huurovereenkomst woon-, kantoor- en winkelruimte, die niet op de site van de ROZ staan, kunt u een kopie opvragen bij de rechtbank Den Haag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u een kopie bij de rechtbank wilt opvragen, kunt u deze schriftelijk of per email (informatiebalie.dhg@rechtspraak.nl) opvragen bij de Centrale Balie van de Rechtbank.

 • Bij beneficiair aanvaarden worden eventuele schulden betaald uit de opbrengsten van de erfenis. De schulden vervallen als de opbrengst van de erfenis niet groot genoeg is. Mocht er nog geld overblijven nadat de schulden zijn betaald, dan gaat dat alsnog naar de erfgenamen. Meer informatie over erfenissen vindt u op de pagina Erfenis.

 • Informatie over erfenissen vindt u op de pagina Erfenis aanvaarden of verwerpen.

 • ​U heeft een verzoekschrift ontvangen in een civiele zaak met daarbij een brief van de rechtbank (Team Handel) waarin u wordt verzocht aan te geven of u verweer wil voeren tegen het verzoek dan wel gehoord wil worden.

  Als u in het kader van een bij de rechtbank ingediend verzoekschrift als belanghebbende een afschrift van dit verzoekschrift krijgt toegezonden, kunt u aan de rechtbank te kennen geven dat u verweer wenst te voeren. Als u verweer wilt voeren, wordt een mondelinge behandeling bepaald. U kunt tijdens die mondelinge behandeling in persoon verschijnen en verweer voeren.
  Wilt u echter voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift aan de rechtbank toezenden, dan dient dit door een advocaat te gebeuren.

  De rechtbank beslist na de mondelinge behandeling bij beschikking op het verzoekschrift. Deze beschikking kan tevens een beslissing over de proceskosten inhouden.

 • U heeft een dagvaarding ontvangen waarin staat dat u op een bepaalde datum dient te verschijnen ter terechtzitting van Team Handel dan wel de voorzieningenrechter van Team handel van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat een persoon of een bedrijf, als eisende partij, een civiele vordering tegen u heeft ingesteld. De eisende partij eist iets van u. Meestal is dat een geldbedrag. De eisende partij is daarmee een civiele procedure tegen u begonnen. U bent de gedaagde partij.
  Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u een dagvaarding heeft ontvangen.

  Advocaat

  In de wet staat dat u bij de sectie bodemzaken van Team Handel niet zelf mag procederen maar daarvoor een advocaat moet inschakelen. Daarom staat in de dagvaarding dat u niet in persoon (d.w.z. niet zelf) maar vertegenwoordigd door een advocaat dient te verschijnen.
  Let op! Bij de sectie kort geding van Team Handel (de voorzieningenrechter) heeft u geen advocaat nodig om te kunnen procederen. Dit is anders wanneer u tevens een eigen (reconventionele) vordering tegen de eisende partij wenst in te stellen. Dit kan alleen via een advocaat

  Bent u het eens met de vordering?

  Als u het eens bent met de vordering, hoeft u niets te doen. De rechtbank zal de vordering dan bij verstek toewijzen, tenzij de vordering de rechtbank onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
  Als de rechtbank de vordering toewijst, bent u gehouden om aan de veroordeling te voldoen. Dit kan betekenen dat u aan de eisende partij een geldbedrag moet betalen of dat u wordt verplicht iets te doen of te laten. Bij een toewijzing van de vordering wordt u meestal ook in de proceskosten veroordeeld. Dit zijn de kosten van de dagvaarding, het griffierecht en het salaris van de advocaat van de eisende partij. Houd er rekening me dat er nog meer kosten bijkomen als u niet uit u zelf betaalt maar wacht tot de deurwaarder langskomt.

  Bent u het eens met de vordering maar beschikt u over onvoldoende financiële middelen om aan de veroordeling te voldoen?

  Als u het eens bent met de vordering maar niet over voldoende financiële middelen beschikt om te kunnen betalen, is het verstandig om contact op te nemen met de advocaat van de eisende partij en een betalingsregeling te vragen. De naam van deze advocaat staat in de dagvaarding. Een betalingsregeling is overigens een gunst en geen recht! De eisende partij hoeft dus niet in te stemmen met betaling in termijnen.

  Bent u het niet eens met de vordering?

  Als u het niet eens bent met de vordering moet u in de procedure verschijnen om verweer te kunnen voeren. Hierboven is onder het kopje ‘advocaat’ al uitgelegd wanneer u bij advocaat dient te verschijnen en wanneer in persoon kan worden geprocedeerd. 
  Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, is het raadzaam om uw verzekeraar om advies te vragen. Ook kunt u zich eerst (kosteloos) wenden tot het Juridisch Loket dat in Den Haag is gevestigd aan de Oranjebuitensingel 6, tel. 0800 80 20. Ook in andere steden kunt u zich voor juridisch wenden tot een Juridisch Loket (juridischloket.nl), tel. 0800 80 20. Let op: het Juridisch Loket kan niet als advocaat voor u optreden.
  In de dagvaarding staat de datum vermeld waarop uw zaak zal dienen bij de rechtbank. Als u een advocaat inschakelt, moet de rechtbank op die datum bericht van uw advocaat hebben ontvangen. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk met een advocaat contact opneemt.

  Zittingsdatum al voorbij?

  Als de zittingsdatum die in de dagvaarding staat al voorbij is en u heeft (nog) geen advocaat ingeschakeld, heeft de rechtbank één van de drie onderstaande beslissingen genomen:

  1. een datum bepaald waarop een verstekvonnis zal worden gewezen (maximale termijn van vier weken), of 
  2. de zaak aangehouden omdat de eisende partij bepaalde stukken moet overleggen, of 
  3. inmiddels de vordering bij verstek (d.w.z. waarbij de gedaagde partij niet is verschenen) toegewezen. Dit houdt in dat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan.
   In de eerste twee gevallen (a. en b.) kan een advocaat alsnog namens u gaan procederen en verweer voeren. In het laatste geval (c.) kan uw advocaat alleen nog verzet aantekenen tegen het verstekvonnis. Daarvoor gelden strikte termijnen. Ook als de zittingsdatum voorbij is en u het niet eens bent met de vordering, blijft het dus van groot belang dat u zo spoedig mogelijk naar een advocaat gaat.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Jaarverslag klachtbehandeling

  Het jaarverslag klachtbehandeling 2023 van de rechtbank Den Haag kunt u opvragen bij de afdeling communicatie door een mail te sturen aan voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Mediationfunctionarissen:  

  Mw. mr. E.G. (Liesbeth) Starrenburg
  Dhr. R.P. (Ronald) van Heck
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag
  Tel: 06 11 03 09 24
  E-mail: mediation.rb.denhaag@rechtspraak.nl

 • Nee. Voor gratis juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Dat is er voor iedere rechtzoekende en verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent.

  In Den Haag is het Juridisch Loket gevestigd aan Oranjebuitensingel 6. Telefoon: 0800 80 20. Zie ook: www.juridischloket (juridischloket.nl).

  Meer over juridisch advies

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 Professionals

>Alles uitklappen

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Werken bij

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Den Haag kunt u contact opnemen.