Laden...

Regels en procedures rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Regels en procedures

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Gelderland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Gelderland.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag per post indienen bij het team Kanton en Handelsrecht. U ontvangt de akte maximaal 5 werkdagen nadat de aanvraag binnen is.

 • Een inzage-aanvraag kan telefonisch, per e-mail of per post. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  De inzage-aanvraag moet gebeuren bij de administratie van team Bewind en Erfrecht:

  Rechtbank Gelderland
  T.a.v. team Bewind en Erfrecht
  Postbus 9008
  7200 GJ Zutphen
  E-mailadres: cor.erfrecht@rechtspraak.nl
  Telefoonnummer: 088 361 20 00

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • de laatste woonplaats

  Vergeet ook niet te vermelden naar welk adres het uittreksel gestuurd kan worden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Gelderland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Gelderland.

  U kunt een verklaring non-faillissement aanvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen:

  Persoonlijk

  U krijgt de verklaring gelijk mee.

  Schriftelijk

  Voeg bij de aanvraag een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de centrale balie.

  Zodra de rechtbank Gelderland het originele document heeft, wordt de verklaring non-faillissement binnen 5 werkdagen opgemaakt en toegezonden.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Gelderland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij de centrale balie van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Dit kan persoonlijk, u krijgt de algemene voorwaarden meteen mee. Of schriftelijk (post of e-mail). U krijgt de algemene voorwaarden binnen 5 werkdagen toegestuurd.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Gelderland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Gelderland.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening opvragen bij het team Familierecht van de locaties Arnhem, Zutphen en Nijmegen van de rechtbank Gelderland. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Gelderland, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familierecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Gelderland, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw aanvraag per post naar de rechtbank Gelderland.

  Per e-mail

  U stuurt uw aanvraag per e-mail naar de locatie Arnhem of per e-mail naar de locatie Zutphen.

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten en informatie mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • bewijs van inschrijving van de echtscheiding (op te vragen via de gemeente) 
  • achternaam, voorletters en geboortedata van de partijen 
  • datum of, als de exacte datum niet bekend is, het jaar van de echtscheiding 
  • locatie van de rechtbank Gelderland waar de echtscheiding is uitgesproken 
  • als bekend: het zaaknummer 
  • eigen adresgegevens en telefoonnummer 
  • in welke taal moet het certificaat worden opgesteld

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Gelderland.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Gelderland voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft hangt af van het land waarvoor het document bestemd is.

  Als u een document wilt laten legaliseren, kunt u dat persoonlijk of schriftelijk (per post) aanvragen bij de centrale informatiebalie.

  Persoonlijk

  Neem het originele document mee. U hoeft geen afspraak te maken. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  Voor het legaliseren van documenten kunt u terecht bij de centrale informatiebalies van de rechtbank in Arnhem, Nijmegen en Zutphen.  

  Met het legaliseren van een document wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen. In de meeste gevallen kunt u op de afgifte van de apostille en legalisatie wachten. Als uzelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders naar de rechtbank sturen. Wel moet deze persoon het document meenemen. U hoeft geen machtiging mee te geven. U kunt contant betalen of pinnen.

  Schriftelijk

  Zet in uw brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie.
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans).

  Stuur de brief met het originele document ter attentie van de centrale informatiebalie.  

  Zodra de rechtbank Gelderland het originele document binnen heeft, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt dan eerst een acceptgiro. Zodra u deze betaalt, verzenden wij uw document met daarop de apostille of legalisatie naar u.
  Organisaties die een rekening-courant griffierechten hebben, krijgen het gelegaliseerde document dezelfde dag nog teruggestuurd.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • bij de informatiebalie van de rechtbank in Arnhem
  • per e-mail
  • per post
  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van uzelf:

  • huidig adres, inclusief postcode en woonplaats

  Bezoekadres:

  Walburgstraat 2-4
  6811 CD Arnhem

  Postadres:

  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem

  Telefoon: 088 361 20 00

  E-mail: kccgelderland@rechtspraak.nl

 • Nee, de rechtbank Gelderland beschikt niet over advocatenvakjes.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Ja, dit kan als u partij in een zaak bent. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling die de uitspraak heeft gedaan. Uitspraken die juridisch interessant zijn en/of publicitair veel aandacht krijgen, worden op deze site gepubliceerd onder Uitspraken.

 • Kijk voor de belangrijkste contactgegevens van de rechtbank Gelderland bij het onderdeel Contact.

 • Voor meer informatie over de behandeling van specifieke zaken, kunt u zich richten tot de griffie van de betreffende afdeling. Zie hiervoor de contactgegevens.

 • Bij het onderdeel Lokale regels en procedures leest u hoe de toedeling van zaken (officielebekendmakingen.nl) aan rechters binnen de rechtbank Gelderland is geregeld.


 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Gelderland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Contactgegevens mediation

  Locatie Arnhem
  Tel: 088 361 15 12
  E-mail: mediation.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

  Locatie Zutphen
  Tel: 088 361 14 95
  E-mail: mediationbureau.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

 • De Rechtspraak kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wel kunnen wij u vertellen waar u met vragen terecht kunt.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Gelderland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.
  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te mailen naar insolventies.rb.gelderland@rechtspraak.nl of te bellen naar 088 361 14 90.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. U kunt wel de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw ‘verhinderdata’. De rechtbank probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. U kunt uw verhinderdata schriftelijk doorgeven aan de Rechtbank Gelderland.

 • Bent u verhinderd en wilt u een verzoek doen om de zitting te verzetten? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. De rechtbank Gelderland heeft 4 locaties en een centraal telefoonnummer: 088 361 20 00. 

  Strafzaken

  Heeft u een misdrijf gepleegd? Of bent u bij zo’n zaak betrokken, bijvoorbeeld als slachtoffer, getuige of deskundige? In dat geval valt uw zaak onder het strafrecht. U heeft waarschijnlijk een dagvaarding gekregen, of een oproep om op een zitting te verschijnen.

  Politierechter, kantonrechter of meervoudige kamer

  Gaat het om een rechtszaak bij de politierechter of de kantonrechter en duurt het nog minimaal 3 weken voordat de rechtbank uw zaak behandelt? Neem dan contact op met het Openbaar Ministerie.  U stuurt uw e-mail naar oost-nederland@om.nl. Is de zitting binnen 3 weken? Neem dan contact op met de Verkeerstoren Oost-Nederland. U stuurt uw e-mail naar verkeerstoren.gld.oost-nederland@rechtspraak.nl Gaat het om een rechtszaak bij de meervoudige kamer (meerdere rechters)? Dan geldt hetzelfde als voor de zaken bij de politierechter en kantonzaken, maar de termijn is 4 weken.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u. 

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken. Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:

 • Echtscheiding

  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.

  Gezag, voogdij en omgang

  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 

  Alimentatie

  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek

  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.

 • Dagelijks zorgt het cluster Bestuursrecht ervoor dat er een proces verbaal wordt gemaakt van de op die betreffende dag gedane uitspraken. Op verzoek kan dit worden toegezonden. Neem per mail contact op met het team waarvan je het proces verbaal wilt ontvangen.

Aanvullende informatie en lokale regelingen

Hieronder vindt u aanvullende informatie en lokaal geldende regels en procedures van rechtbank Gelderland.

Afwijkingsbesluit zaaksverdelingsreglement: rolzittingen Nijmegen en Zutphen

Het bestuur van de rechtbank Gelderland heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 in afwijking van het zaaksverdelingsreglement in de locaties Nijmegen en Zutphen alleen in de oneven weken een rolzitting voor civiele kantonzaken wordt gehouden. Dit betekent dat de rolzittingen met ingang van 1 januari 2019 op de onderstaande dagen, plaatsen en tijdstippen plaatsvinden:

 1. Apeldoorn: woensdag vanaf 10:00 uur - ongewijzigd
 2. Arnhem: woensdag vanaf 10:00 uur – ongewijzigd
 3. Nijmegen: vrijdag vanaf 10:00 uur – in de oneven weken
 4. Zutphen: woensdag vanaf 10:00 uur – in de oneven weken

De reden voor deze verandering is de sterke afname van civiele kantonvorderingen tot 25.000 euro. In Apeldoorn en Arnhem zullen nog wel wekelijks rolzittingen zijn, omdat hiervoor voldoende zaaksaanbod is. Als de instroom dusdanig toeneemt dat er weer voldoende zaken zijn voor wekelijkse zittingen, zal de rechtbank ook in Nijmegen en Zutphen weer elke week een rolzitting houden.

Sinds 1 juli 2019 houdt de rechtbank ook in Zutphen weer een wekelijkse zitting. Dat betekent dat het afwijkingsbesluit alleen nog van toepassing is op de locatie Nijmegen en dat de rolzittingen op de onderstaande dagen, plaatsen en tijdstippen plaatsvinden: 

 1. Apeldoorn: woensdag vanaf 10:00 uur 
 2. Arnhem: woensdag vanaf 10:00 uur
 3. Nijmegen: vrijdag vanaf 10:00 uur – in de oneven weken
 4. Zutphen: woensdag vanaf 10:00 uur

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.