Regels en procedures rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​Ja, dit kan als u partij in een zaak bent. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling die de uitspraak heeft gedaan. Uitspraken die juridisch interessant zijn en/of publicitair veel aandacht krijgen, worden op deze site gepubliceerd onder Uitspraken.

 • ​Kijk voor de belangrijkste contactgegevens van de rechtbank Gelderland bij het onderdeel Contact.

 • ​Voor meer informatie over de behandeling van specifieke zaken, kunt u zich richten tot de griffie van de betreffende afdeling. Zie hiervoor de contactgegevens.

 • Bij het onderdeel Lokale regels en procedures leest u hoe de toedeling van zaken (officielebekendmakingen.nl) aan rechters binnen de rechtbank Gelderland is geregeld.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Gelderland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.
  Meer informatie over klacht indienen

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Contactgegevens mediation

  Locatie Arnhem
  Tel: 088 - 361 15 12
  E-mail: mediation.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl


  Locatie Zutphen
  Tel: 088 - 361 14 95
  E-mail: mediationbureau.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

 • ​De Rechtspraak kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wel kunnen wij u vertellen waar u met vragen terecht kunt.

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Gelderland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.
  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te mailen naar insolventies.rb.gelderland@rechtspraak.nl of te bellen naar 088-3611490.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. U kunt wel de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw ‘verhinderdata’. De rechtbank probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. U kunt uw verhinderdata schriftelijk doorgeven aan de Rechtbank Gelderland.

 • Bent u verhinderd en wilt u de zitting of het getuigenverhoor verplaatsen naar een andere datum? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. De rechtbank Gelderland heeft 4 locaties en een centraal telefoonnummer: 088 - 361 2000. 

  Bent u verdacht van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding? Dan heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen. Dagvaardingen worden door het Openbaar Ministerie verstuurd. Neem contact op met het Openbaar Ministerie als u een zitting wilt verplaatsen.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u. 

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken. Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 
  Gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.

 

Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten