Regels en procedures rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Limburg > Regels en procedures

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.

Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten

 Veelgestelde vragen over administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Limburg een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen bij de centrale balie. Of per post/fax bij het Team Burgerlijk Recht/Handel. Na betaling wordt de per post verzonden. De akte kan op verzoek worden opgehaald.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Limburg aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  U kunt een verklaring non-faillissement schriftelijk (per post/fax) aanvragen bij de centrale balie.

  Aanvraag organisatie

  Voeg bij de aanvraag voor een organisatie een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Bij de aanvraag voor een persoon voegt u een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente bij. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.

  Stuur de aanvraag t.a.v. Team Toezicht/Insolventies

  Zodra de rechtbank Limburg het originele document heeft en de betaling heeft ontvangen, wordt de verklaring non-faillissement opgemaakt en toegezonden. Bij spoed kunt u de verklaring persoonlijk komen afhalen en per kas betalen.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Limburg. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij Team Burgerlijk Recht/Handel. Dit moet schriftelijk en kan per post of fax. Na betaling krijgt u de algemene voorwaarden toegestuurd.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Limburg als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  Wanneer u als notaris een afschrift van de huwelijkse voorwaarden opvraagt, moet de aanvraag voorzien zijn van het originele briefhoofd/huisstijl van het notariskantoor.

  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of fax) voorzien van handtekening opvragen bij de centrale balie van de verschillende locaties van de rechtbank Limburg. Het afschrift wordt binnen 2 weken verzonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Limburg, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Limburg

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Limburg.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Limburg voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de centrale balie:

  Persoonlijk

  Bij een apostille krijgt u het document gelijk mee. Bij een legalisatie kan het voorkomen dat u het document binnen een paar dagen krijgt toegezonden.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans)

  Stuur de brief t.a.v. de centrale balie.

  Zodra de rechtbank Limburg het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen een aantal werkdagen toegezonden.

 • Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

  Locatie Maastricht
  U kunt bij onze locatie Maastricht een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen. Dat kan op verschillende manieren:

  • aan de Centrale Balie
  • per telelefoon
  • per e-mail
  • per fax per post


  Bij de aanvraag graag de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de minderjarige aanleveren. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.
  De baliemedewerker handelt de aanvraag direct af en geeft het uittreksel mee. Ook een telefonische aanvraag wordt direct afgehandeld, het uittreksel wordt meteen per post opgestuurd. Een schriftelijke aanvraag wordt binnen een à twee dagen afgehandeld. Het uittreksel wordt per post toegestuurd.

  Vermeld bij u aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats 

  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Centrale Balie Maastricht
  Bezoekadres:
  Sint Annadal 1
  6214 PA Maastricht

  Postadres:
  Centrale Balie
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

  Telefoon: 088 – 361 1660
  Fax: 088 - 361 0406

  E-mailadres: cb.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl

  Locatie Roermond
  U kunt bij onze locatie Roermond een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de administratie van team Familie en Jeugd. Dat kan op verschillende manieren:

  • per e-mail
  • per fax
  • per post

  Vermeld bij u aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats 

  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. De aanvraag wordt niet gelijk afgehandeld. Na uw aanvraag ontvangt u binnen enkele dagen de benodigde documenten per post.

  Team administratie Familie en Jeugd Roermond:
  Postadres:
  Rechtbank Limburg
  t.a.v. Team Familie en Jeugd – administratie
  Postbus 950
  6040 AZ Roermond
  Fax: 0475 – 352 577

  E-mailadres: fj.familie.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl

 Veelgestelde vragen over procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0900-8020 (dit nummer is niet gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl). Via deze website kunt u ook vragen stellen
 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Balie.
 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Limburg via onderstaand adres, of digitaal.

  Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
  t.a.v. President
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  De contactgegevens van het mediationbureau van rechtbank Limburg vindt u op onze contactpagina.

  Meer over mediation naast rechtspraak

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Limburg. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

  Per post

  Locatie Maastricht:

  Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

  Locatie Roermond:

  Rechtbank Limburg, locatie Roermond
  Postbus 950
  6040 AZ Roermond

  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.