Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0900 8020 (dit nummer is niet gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl). Via deze website kunt u ook vragen stellen.

 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de informatiebalie.
 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. Maar u kunt wel van tevoren de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw 'verhinderdata'. De rechtbank Noord-Holland probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. Stuur een brief of e-mail met de dagen waarop u niet kunt. 

  Voor de rechtbank Alkmaar:
  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar  
  info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

  Voor de rechtbank Haarlem:
  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem  
  centralebalie.rb-nho@rechtspraak.nl

 • Dat hangt af van het soort zaak.

  Bekijk de mogelijkheden.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u.

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken.

  Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Mediationbureau

  E-mail: mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
  Telefoon Alkmaar: 06 10 01 31 73
  Telefoon Haarlem: 06 48 13 86 06

  Mediatorlijst Noord-Holland

  De mediatorlijst (rechtsbijstand.nl) geeft een overzicht van mediators die gekwalificeerd zijn voor mediation naast rechtspraak. Dat wil zeggen dat ze gecertificeerd zijn door het Mediators federatie Nederland (mfnregister.nl) U verlaat Rechtspraak.nl , voorheen het Nederlands Mediation Instituut (gecertificeerdemediators.nl). Op de mediatorlijst staat ook met welke soort zaken ze veel ervaring hebben, wat hun achtergrond is en welk tarief er wordt gehanteerd.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Noord-Holland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Noord-Holland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  U kunt de klacht schriftelijk indienen of via het online klachtenformulier.

  Rechtbank Noord-Holland
  T.a.v. het gerechtsbestuur
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen hun komst van tevoren telefonisch aankondigen via 088 361 11 70. Het dossier ligt dan klaar op de afgesproken dag. Bij het bezoek aan de Informatiebalie kunnen zij zich met legitimatie en een kenmerk/insolventienummer melden bij de bode/portier op de Jansstraat 81 te Haarlem tussen 09.00 en 15.30 uur (ook voor de Alkmaarse zaken, deze liggen in Haarlem).

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 
  Ouderlijk gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 • De rechtbank Noord-Holland heeft een procedure voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Voor de versnelde procedure moet u gebruik maken van het digitale formulier (pdf, 245,1 KB). Stuur het ingevulde formulier naar raadkamer.straf.rb-nho@rechtspraak.nl.

 

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.