Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Amsterdam > Regels en procedures

Uitgelicht: Richting Anders Procederen (familierecht)

Naast de gewone procedures in het familierecht zijn er bij de rechtbank Amsterdam twee nieuwe mogelijkheden:

 • Gezamenlijke toegang: voor (ex-)partners die snel en met zo min mogelijk strijd hun conflict willen oplossen.
 • Deelgeschillenregeling: als er maar op een of twee punten een beslissing nodig is. 

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Amsterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen bij de Centrale Balie. Of schriftelijk (per post of mail) bij:

  Rechtbank Amsterdam
  Afdeling Privaatrecht, team handelszaken
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  U ontvangt de akte zo spoedig mogelijk per post toegestuurd. Direct meenemen kan niet.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Amsterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  U kunt een verklaring non-faillissement via onderstaand link aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn.

  De aanvraag kan ook via de Centrale Balie lopen en WGBZ, Wet griffierechten burgerlijke zaken (betalen aan de poort) is van toepassing.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Amsterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren door deze in 2-voud in te dienen bij de Centrale Balie. Dit kan persoonlijk of per post. Als u algemene voorwaarden wilt opvragen, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar de handelsunit. U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 weken toegestuurd.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Amsterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  Wanneer u als notaris een afschrift van de huwelijkse voorwaarden opvraagt, moet de aanvraag voorzien zijn van het originele briefhoofd/huisstijl van het notariskantoor. U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening opvragen bij het team Familie en Jeugd van de rechtbank Amsterdam:

  Rechtbank Amsterdam
  Team familie en jeugd
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Het streven is om het afschrift binnen 2 weken toe te sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Bij de afdeling Familie van de rechtbank kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aanvragen mits de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Daarnaast moet de uitspraak hebben plaatsgevonden ná 1990 en vóór 2010. Beschikkingen van voor 1990 kunt u bij het Noord-Hollands archief te Haarlem (noord-hollandsarchief.nl) (u verlaat Rechtspraak.nl) opvragen.

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam, kunt u bij deze rechtbank een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw aanvraag per post naar de Centrale Balie

  Per e-mail

  U stuurt uw aanvraag per e-mail naar de Centrale Balie.

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • een kopie van de echtscheidingsbeschikking

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Amsterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Amsterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Balie:

  Persoonlijk

  Gebruik voor het aanvragen van een apostille of legalisatie het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag afgeven bij de centrale balie of per post versturen.

  Particulieren

  Uw aanvraag wordt direct afgehandeld. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken.

  Organisaties

  Post

  Stuur het ingevulde formulier naar:

  Rechtbank Amsterdam
  Centrale balie
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Na ontvangst van de betaling stuurt de centrale balie de stukken toe. Dit gebeurt op dezelfde manier als dat de centrale balie ze ontvangen heeft. Heeft u de aanvraag per aangetekende post verstuurd, dan ontvangt u deze ook per aangetekende post.

 • In strafzaken komt het met regelmaat voor dat cliënten zich daags voor bijvoorbeeld een politierechterzitting melden bij een advocaat. Denkbaar is dat er dan problemen ontstaan bij de organisatie van de gefinancierde rechtsbijstand. Beleid van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam is dat cliënten die ten tijde van het verzoek om rechtsbijstand een uitkering genieten krachtens de Algemene Bijstandswet of uitsluitend verstrekkingen ontvangen in gevolge de regeling opvang asielzoekers, bij de toevoegingsaanvraag geen verklaring omtrent inkomen en vermogen hoeven over te leggen. Zij kunnen volstaan met de indiening van een “eigen verklaring” waarbij tevens het laatst verstrekte originele bewijs van uitkering respectievelijk verstrekkingen dient te worden overgelegd. Ook in strafzaken wordt deze regeling toegepast. Cliënten die niet over een inkomen beschikken moeten een verklaring omtrent inkomen en vermogen overleggen en aangeven hoe zij in hun levensonderhoud voorzien.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  • bij de Centrale Balie van de rechtbank
  • per e-mail
  • per post

  Levert u bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarig aan:

  • volledige voornamen en volledige achterna(a)m(en)
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • BSN nummer

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook het adres. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Een per e-mail of post aangevraagd uittreksel verzenden wij binnen ongeveer één week per post. Aan de Centrale Balie van de rechtbank krijgt u het uittreksel direct mee.

  Bij het aanvragen van een uittreksel uit het gezagsregister bij de Centrale balie, een legitimatiebewijs van het kind tonen. Dit is niet verplicht, maar wenselijk om spelfouten te voorkomen.

  Bezoekadres:

  Parnassusweg 280
  1076 AV Amsterdam

  Postadres:

  Rechtbank Amsterdam, t.a.v. Centrale balie
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Telefoon: 088 361 70 00
  E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0800 80 20 (gratis) of via juridischloket.nl. Via deze website kunt u ook vragen stellen.
 • ​Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Balie.

 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Amsterdam op onderstaand adres, of u vult het online klachtenformulier in.

  Rechtbank Amsterdam
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

 • Dat hangt af van het soort zaak. 

  Familie- en jeugdrecht

  Voor civiele zaken binnen het familie- en jeugdrecht (zoals echtscheidingszaken, alimentatiezaken of omgangsregelingszaken) geldt dat het verplicht is een advocaat in te schakelen. Verzoeken om zittingen te verzetten lopen via uw advocaat. Uw verhinderdata geeft u door aan uw advocaat, die ze vervolgens doorgeeft aan de rechtbank. Zelf verhinderdata doorgeven heeft geen zin: die neemt de rechtbank Amsterdam niet in behandeling.

  Het uitgangspunt voor jeugdrechtzaken (waaronder ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing), is dat een zitting niet wordt verplaatst. Als u belanghebbende bent in een jeugdrechtzaak, geen advocaat heeft en niet aanwezig kunt zijn, neem dan telefonisch contact op met de rechtbank via telefoonnummer 088 361 70 00. Dat geldt ook als u wordt opgeroepen als getuige en niet kunt komen.

  Strafrecht

  Bent u verdacht van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding? Dan heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen of een oproep om op een zitting te verschijnen. Dagvaardingen worden door het Openbaar Ministerie verstuurd. Neem contact op met het Openbaar Ministerie (om.nl) als u een zitting wilt verplaatsen.

  Heeft u een oproep van de rechtbank Amsterdam ontvangen, bijvoorbeeld omdat u bij een strafzaak bent betrokken als getuige of deskundige? Neem dan telefonisch contact op met de rechtbank Amsterdam via telefoonnummer 088 361 70 00.

  Overige zittingen

  Heeft uw zitting een ander onderwerp? Neem dan telefonisch contact op met de rechtbank Amsterdam via telefoonnummer 088 361 70 00.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u.

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken.

  Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Contactgegevens mediationbureau Amsterdam

  Meer over mediation naast rechtspraak

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Amsterdam. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

  Bezoekadres:

  Parnassusweg 220 (hoofdingang: toren G aan de Fred. Roeskestraat)
  1076 AV Amsterdam

  Per post:

  Rechtbank Amsterdam
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar.
  Ouderlijk gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op.  Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 • Naast de gewone procedures in het familierecht zijn er bij de rechtbank Amsterdam twee nieuwe mogelijkheden: 

  • Gezamenlijke toegang: voor (ex-)partners die snel en met zo min mogelijk strijd hun conflict willen oplossen.
  • Deelgeschillenregeling: als er maar op 1 of 2 punten een beslissing nodig is. 

  Meer informatie

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.