Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Gelderland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Gelderland > Veelgestelde vragen

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Ja, dit kan als u partij in een zaak bent. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling die de uitspraak heeft gedaan. Uitspraken die juridisch interessant zijn en/of publicitair veel aandacht krijgen, worden op deze site gepubliceerd onder Uitspraken.

 • Kijk voor de belangrijkste contactgegevens van de rechtbank Gelderland bij het onderdeel Contact.

 • Voor meer informatie over de behandeling van specifieke zaken, kunt u zich richten tot de griffie van de betreffende afdeling. Zie hiervoor de contactgegevens.

 • Bij het onderdeel Lokale regels en procedures leest u hoe de toedeling van zaken (officielebekendmakingen.nl) aan rechters binnen de rechtbank Gelderland is geregeld.


 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Gelderland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Contactgegevens mediation

  Locatie Arnhem
  Tel: 088 361 15 12
  E-mail: mediation.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

  Locatie Zutphen
  Tel: 088 361 14 95
  E-mail: mediationbureau.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

 • De Rechtspraak kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wel kunnen wij u vertellen waar u met vragen terecht kunt.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Gelderland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.
  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te mailen naar insolventies.rb.gelderland@rechtspraak.nl of te bellen naar 088 361 14 90.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. U kunt wel de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw ‘verhinderdata’. De rechtbank probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. U kunt uw verhinderdata schriftelijk doorgeven aan de Rechtbank Gelderland.

 • Bent u verhinderd en wilt u een verzoek doen om de zitting te verzetten? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. De rechtbank Gelderland heeft 4 locaties en een centraal telefoonnummer: 088 361 20 00. 

  Strafzaken

  Heeft u een misdrijf gepleegd? Of bent u bij zo’n zaak betrokken, bijvoorbeeld als slachtoffer, getuige of deskundige? In dat geval valt uw zaak onder het strafrecht. U heeft waarschijnlijk een dagvaarding gekregen, of een oproep om op een zitting te verschijnen.

  Politierechter, kantonrechter of meervoudige kamer

  Gaat het om een rechtszaak bij de politierechter of de kantonrechter en duurt het nog minimaal 3 weken voordat de rechtbank uw zaak behandelt? Neem dan contact op met het Openbaar Ministerie.  U stuurt uw e-mail naar oost-nederland@om.nl. Is de zitting binnen 3 weken? Neem dan contact op met de Verkeerstoren Oost-Nederland. U stuurt uw e-mail naar verkeerstoren.gld.oost-nederland@rechtspraak.nl Gaat het om een rechtszaak bij de meervoudige kamer (meerdere rechters)? Dan geldt hetzelfde als voor de zaken bij de politierechter en kantonzaken, maar de termijn is 4 weken.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u. 

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken. Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:

 • Echtscheiding

  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.

  Gezag, voogdij en omgang

  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 

  Alimentatie

  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek

  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.

 • Dagelijks zorgt het cluster Bestuursrecht ervoor dat er een proces verbaal wordt gemaakt van de op die betreffende dag gedane uitspraken. Op verzoek kan dit worden toegezonden. Neem per mail contact op met het team waarvan je het proces verbaal wilt ontvangen.

 

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Online zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Werken bij

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Gelderland kunt u contact opnemen.