Laden...

Centraal register voor collectieve vorderingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Centraal register voor collectieve vorderingen

Doel van het register

Doel van het Centraal register voor collectieve vorderingen (in English: the Dutch central register of collective actions) is allereerst om belangenbehartigers, belanghebbenden en belangstellenden te informeren over ingestelde collectieve vorderingen. Zo kunnen belangenorganisaties beslissen of zij voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen ook een collectieve vordering willen instellen.

In het register wordt in elk geval de volgende informatie geplaatst:

 • uittreksel van de dagvaarding van een collectieve vordering;
 • uitspraak over de aanwijzing van een exclusieve belangenbehartiger;
 • goedgekeurde collectieve schikking voor de collectieve vordering;
 • uitspraak over de vaststelling van een collectieve schadeafwikkeling.

Deze informatie in het register is de verantwoordelijkheid van de (exclusieve) belangenbehartiger. De Rechtspraak zorgt enkel voor een digitale omgeving voor het register en heeft geen invloed op de digitale toegankelijkheid van de documenten.

Hieronder vindt u meer informatie over de procedure voor het beginnen en registreren van een collectieve vordering en treft u informatie aan over reeds aanhangige collectieve vorderingen.

 

 

 Ingediende collectieve vorderingen

>Alles uitklappen

De vermelde datum is de publicatiedatum van het betreffende document in het register. De publicatiedatum van de dagvaarding is de startdatum voor de drie maanden termijn als bedoeld in artikel 1018d lid 1 Rv (en de termijn van een maand als bedoeld in artikel 1018d lid 2 Rv). Houd bij deze reactietermijnen rekening met de Algemene termijnenwet.

 

 Afgedane collectieve vorderingen

>Alles uitklappen

 

 Verloop van een collectieve vordering

>Alles uitklappen
 • U bent advocaat en wilt een collectieve actie starten. Hoe gaat u te werk?

  Een collectieve actie is een dagvaardingsprocedure (artikel 1018c lid 1 Rv). Binnen twee dagen na het uitbrengen van de dagvaarding dient u gelijktijdig (1) een uittreksel van uw dagvaarding in te schrijven bij het register en (2) uw dagvaarding in te dienen bij de griffie van de rechtbank. Anders bent u niet-ontvankelijk. Na betekening van de dagvaarding op de gewone manier moet u de volgende stappen zetten:

  1. U dient de dagvaarding met bijbehorende stukken in bij de rechtbank. Op het B1-formulier dient in het veld ‘verzoek afwijkende procedure’ te worden ingevuld “ja” en dient in het veld eventuele toelichting met hoofdletters te worden vermeld ‘COLLECTIEVE VORDERING EX ARTIKEL 3:305A BW. Bij het extra veld 'Aantal weken afwijkende procesvoering' in het B-formulier kan de waarde '0' worden ingevoerd.
  2. U stuurt gelijktijdig een geanonimiseerd uittreksel van de dagvaarding, zonder producties, met een begeleidende mail naar het Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak (LDCR) via het mailadres: register.massaschade.ldcr@rechtspraak.nl 

  Het uittreksel van de dagvaarding stuurt u in Word-format. Het document geeft u de titel [titel: naam stichting/vereniging v. gedaagde(n)]. 

  Het LDCR zorgt ervoor dat het uittreksel zo snel mogelijk in het register geplaatst wordt.

  De organisatie zelf (en haar advocaat) is verantwoordelijk voor een uittreksel  dat voldoende informatie biedt over de collectieve actie. Het uittreksel moet anderen in staat stellen een goede afweging te laten maken of zij ook een actie voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder willen starten. Duidelijk moet zijn waartoe de collectieve actie strekt, op welke feitelijke stellingen deze is gebaseerd, de namen van de eiser en de verweerder en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de personen tot bescherming van wier belangen de collectieve vordering strekt.

  Ook kunt u in het uittreksel een link opnemen naar de complete dagvaarding of een verwijzing opnemen naar de vindplaats van de dagvaarding of de website waar deze is gepubliceerd.

  Als u de mail laat in de middag stuurt is het mogelijk dat het uittreksel pas de volgende werkdag in het register wordt geplaatst. Het LDCR bekijkt het uittreksel niet inhoudelijk.

  Het is uw verantwoordelijkheid dat het uittreksel zodanig geanonimiseerd is dat dit voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 • Vanaf het moment dat het uittreksel in het register staat, heeft een (andere) rechtspersoon als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek drie maanden de tijd om een collectieve vordering in te stellen voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen als waarop de eerste collectieve vordering betrekking heeft (artikel 1018d Rv).

  Indien u een collectieve vordering wilt instellen voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen en uw collectieve actie over gelijksoortige feitelijke en rechtsvragen gaat (artikel 1018d lid 1) volgt u hetzelfde proces als hierboven beschreven voor de eerste belangenbehartiger. In uw mail aan het LDCR geeft u hierbij tevens aan dat u niet de eerste belangenbehartiger bent die zich meldt en verzoekt u om plaatsing van het uittreksel in de map van de eerder ingestelde collectieve vordering.

  Voor de rechtspersoon die een collectieve vordering instelt voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen als waarvoor reeds een vordering is ingesteld, is het aantekenen van het uittreksel in het register geen ontvankelijkheidscriterium. Het wordt echter zeer aanbevolen dit wel te doen zodat voor het publiek voldoende zicht is op de belangen die reeds worden behartigd.

 • Aanwijzing exclusieve belangenbehartiger

  Na afloop van de drie maanden termijn wijst de rechter in voorkomende gevallen de exclusieve belangenbehartiger aan en wordt bepaald wat de collectieve vordering precies inhoudt, voor welke nauw omschreven groep personen de exclusieve belangenbehartiger de belangen behartigt en of de aan een bepaalde plaats gebonden aard van de collectieve vordering aanleiding geeft voor behandeling van de zaak bij een ander gerecht (artikel 1018e Rv). De aangewezen exclusieve belangenbehartiger treedt op voor de belangen van alle personen in deze omschreven groep personen.
  De exclusieve belangenbehartiger tekent ingevolge artikel 1018e lid 5 Rv deze uitspraak aan in het register door een scan hiervan te mailen naar het LDCR via het mailadres: register.massaschade.ldcr@rechtspraak.nl.

  Behandeling van de zaak

  Na aanwijzing van de exclusieve belangenbehartiger gaat de rechter over tot inhoudelijke behandeling van de zaak. Gedurende de procedure blijven de ingediende documenten toegankelijk in het register zodat de collectieve vordering en de grondslag waarop deze gebaseerd is kenbaar blijven.

 • De collectieve actie eindigt met de goedkeuring door de rechter van een door partijen gesloten schikking of met de vaststelling door de rechter van een collectieve schadeafwikkeling. De door de rechter goedgekeurde vaststellingsovereenkomst of de vaststelling door de rechter van een collectieve schadeafwikkeling (met uitspraak is dit laatste vonnis bedoeld) worden ook aangetekend in het register. Aantekening van deze stukken in het register is de verantwoordelijkheid van de exclusieve belangenbehartiger (artikel 1018h lid 4 en artikel 1018j lid 2 Rv).

  Aantekening van de goedgekeurde vaststellingsovereenkomst in het register

  De exclusieve belangenbehartiger tekent de goedgekeurde vaststellingsovereenkomst aan in het register (artikel 1018h lid 4 Rv). Hiertoe stuurt deze een mail naar register.massaschade.ldcr@rechtspraak.nl met als bijlage (een scan van) de vaststellingsovereenkomst en de goedkeuring van de rechter. De belangenbehartiger is verantwoordelijk voor juiste anonimisering van de overeenkomst.

  Plaatsing van de uitspraak in het register

  De exclusieve belangenbehartiger signaleert via register.massaschade.ldcr@rechtspraak.nl bij het LDCR dat een collectieve schadeafwikkeling is vastgesteld (bij de uitspraak). In deze mail wordt een scan van de uitspraak als bijlage toegevoegd, of de ECLI uit het uitsprakenregister. Het LDCR zal zorgdragen voor het plaatsen van de uitspraak in het Centraal register voor collectieve vorderingen. De rechtbank draagt zorg voor anonimisering van de uitspraak in het uitsprakenregister.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact